Compliance program

zpět na Úvod

Společnost TESCO SW a.s., která je součástí TESSELA HOLDING SE, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, se rozhodla k účinné ochraně (minimalizaci rizik) z oblasti práva trestního a zejména pak oblasti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění (dále jen ZTOPO) vybudovat soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření souborně nazývaných Compliance programem.

Vedení společnosti při tvorbě, implementaci a následném provozování svého Compliance programu uvnitř organizace vychází z jasného přesvědčení, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí.

Základní souhrnná stanoviska k problematice přijatého Compliance programu ve společnosti TESCO SW a.s. a ZTOPO jsou obsažena v níže uvedeném prohlášení představenstva společnosti.

Prohlášení obchodní společnosti TESCO SW a.s. k zákonu o trestní
odpovědnosti právnických osob