Compliance program - Compliance smluvní doložka

zpět na Společnost

Compliance smluvní doložka slouží obecně jako vhodný smluvní instrument implementovaný do smluv s obchodními partnery. Cílem doložky je seznámení obchodních partnerů TESCO SW a.s. s existencí a podmínkami Compliance programu, který existuje a je dodržován. Doložka může obsahovat i závazek obchodních partnerů k respektování této skutečnosti či pravidel Compliance programu.

Text Compliance smluvní doložky obsahuje následující ustanovení:

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

  • že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,
  • že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
  • že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
  • že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
  • že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

Ustanovení Compliance smluvní doložky jsou použita k distancování se od jednání v případě, kdy smluvní strana poruší ustanovení této doložky. Následkem takového jednání může být výpověď smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.

Implementace doložky do smlouvy je ze strany TESCO SW a.s. žádoucí, avšak není obligatorní a vždy záleží na postoji druhé smluvní strany. Skutečnost, že druhá smluvní strana s uvedenými doložkami nebude souhlasit, není zákonným důvodem pro neuzavření příslušné smlouvy.