Compliance program - Doložka ve vztahu k zadavatelům VZ

zpět na Společnost

Znění doložky:

TESCO SW a.s. má zaveden Compliance program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců TESCO SW a.s. či jiných osob za TESCO SW a.s. jednajících (souhrnně pouze „zaměstnanců“). Ti jsou povinni v nabídkách i při jednání se zadavateli o parametrech veřejné zakázky, jsou-li pro taková jednání jako poradci osloveni, poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčují podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Při komunikaci se zadavateli zaměstnanci TESCO SW a.s. nesmějí zneužít svého zaměstnání či postavení k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit TESCO SW a.s. při účasti ve veřejných soutěžích. Zaměstnanci TESCO SW a.s. mohou poskytovat rady při plánování a vedení zadávacího řízení, tedy před samotným zahájením zadávacího řízení (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek), pouze tehdy pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti.